Публикации

Список публикаций:

2021

Дидковский С.В. Программная форма творческого мышления в художественной практике
//

Психологічні проблеми мислення: матеріали ХХІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 27 травня 2021 року / за ред. В.О. Моляко. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. – с.27-33. / Ел. Ресурс https://lib.iitta.gov.ua/725489/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%202021.pdf

Дідковський С.В Теоретико-методологическая схема экосоциальной катастрофы.
//

Сучасні проблеми екологічної психології: Психологічний зміст екосоціальних катастроф : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 – 15 травня 2021 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка, 2021. –с. 31-33  / Ел. Ресурс

  - http://ecopsy.com.ua/data/conf_2021/tezy_ecopsy_14-15_05_2021.pdf

Дідковський С.В Три технології проектування
//

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 12-13 березня 2021, Київ. – с.60-62. / Ел. Ресурс

 -  https://psy.knu.ua/images/conference/2021/tezy_knu_socwork_03_2021.pdf

2020

Дідковський С.В  ПЛАН-КАРТА РЕФЛЕКСИВНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ
//

//ТЕЗИ ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 21 листопада 2020 року Київ, Україна –  c. 161-165/ Ел. Ресурс - http://kpppo.nau.edu.ua/files/Zbirnik2020.pdf

Дидковский С.В.  Программа формирования экологичного образа жизни личности
//

Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2020 року, он-лайн) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. –c. 39-41 / Ел. Ресурс - http://ecopsy.com.ua/data/conf_2020/tezi_ecopsy_2020_x.pdf

Дидковский С.В.  Организация индивидуальной деятельности в социальных сетях
//

Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» /  http://www.newlearning.org.ua/content/opublikovano-tezy-viii-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy. 

Дідковський С.В Психологічна свобода
//

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології», 13-14 березня2020, Київ. – с.38 - 40.   

Ел. ресурс -  http://www.psy.univ.kiev.ua/images/conference/2020/tezy_knu_03_2020_ed1.pdf

2019

Дидковский С.В.  Понятие трансформирующего сознания
//

Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2019: Тези IІІ міжнародної науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року, м. Київ) / Відп. ред. О.В. Дробот; Національний авіаційний університет, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій – м. Київ, 2019. –   с. 110-114.  Ел. ресурс -  http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer22019.pdf

Дидковский С.В.  Эволюция представлений о благополучии
//

Благополуччя особистості як мета психологічних і соціальних практик. Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару. Київ, 25 вересня 2019 р. Iнститут психології ім. Г.С. Костюка.  - с.19-22.  Ел. ресурс -   http://ecopsy.com.ua/data/conf/tezi_blagopoluchcha_250919_verstka.pdf

2018

Дидковский С.В.  Схема организации психологического консультирования
//

Електронний фаховий  журнал Лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. М.Л. Смульсон, Ю.Лотоцкая - Технології розвитку інтелекту,  2018 - Том 2, № 9(20).  Ел. Ресурс -   http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/360

Дидковский С.В.  Работа с ограничивающими убеждениями в СМД-подходе
//

Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище особистості у психологічному вимірі: матеріали 14  Міжнародної науково- практичної конференції (18 – 19 травня 2018 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. - с.43-48. / Ел. Ресурс -   http://ecopsy.com.ua/data/conf_2018/materials_ecopsy_2018.pdf

Дідковський С.В.  Організаційно-мисленева гра в повсякденному житті та діяльності
//

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції з соціальної роботи "Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології". (15-16 березня 2018 року, Київ) КНУ імені Тараса Шевченка, 2018 - с.59-62. Ел. ресурс - http://www.psy.univ.kiev.ua/ua/scientificpublications/rozvyvalnyi-potentsial-suchasnoi-sotsialnoi-roboty-metodolohii-ta-tekhnolohiihttp://www.psy.univ.kiev.ua/ua/scientificpublications/rozvyvalnyi-potentsial-suchasnoi-sotsialnoi-roboty-metodolohii-ta-tekhnolohii

2017

Дідковський С.В.  Основні положення освіти рефлексивних керівників
//

Тези доповідей. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», 10 - 31 травня 2017 року. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Ел. ресурс -  http://newlearning.org.ua/content/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferenciya-virtualnyy-osvitniy-prostir

2016

Дідковський С.В.  Експертиза рефлексивно-когнітивних механізмів соціального діалогу
//

Архів автора. - 59с.

2015

Дидковский С.В. Работа со страхом
//

Материалы Всеукраїнської  науково-практичної конференції  «Науково-методичний супровід інноваційної діяльності в умовах малого міста та сільської місцевості», 22-23 жовтня 2015 року, Запоріжжя. Ел ресурс -  http://nmziadummtsm.blogspot.com/p/blog-page_36.html

Дідковський С.В. Робота з проблемними переживаннями в миследіяльному підході
//

Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 лютого 2015 року, Київ) /за ред.. Ю.М/. Швалба. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. –с 24-26.

2014

Дідковський С.В.   Експертиза рефлексивно-когнітивних механізмів соціального діалогу
//

Соціальні діалоги у вимірах когнітивно- конструктивного спілкування. Розробка наукових уявлень про природу та особливості когнітивних механізмів соціального діалогу / Науковий звіт №2. Архів ІСПП НАПН України. 2014. - 58с

Дідковський С.В.  Експертиза соціальних діалогів
//

Електронний фаховий  журнал Лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. М.Л. Смульсон, Ю.Лотоцкая - Технології розвитку інтелекту, 2014, - Т.1, №6 // http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/9

Дідковський С.В.  Експертиза соціальних діалогів
//

Тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» / Ел. Рес. -  сайт лабораторії нових інформаційних технологій навчання. - http://www.newlearning.org.ua/content/tezi-dopovidey-3-yi-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-virtualniy-osvitniy

Дідковський С.В.  Когнітивно-рефлексивні принципи спілкування в організації засобів переговорної діяльності та вирішення конфліктів. (§§ 6.1- 6.4)
//

Засади когнітивної психології спілкування: монографія/ [В.П.Казміренко, В.М.Духневич,О.Ю.Осадько та іші]; за наук. ред.  В.П.Казміренка; НАПН України, ІСПП. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - с 221-244. 

Дідковський С. В.  Поняття про рефлексію, як механізм розвитку когнітивних схем
//

Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць. Том 7. Екологічна психологія, 2014 — Випуск 35. – С 55-64

Дідковський С. В.   Категоріально-понятійні засоби организації розуміння в консультуванні
//

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Том 11. – Психологія особистості. – Випуск 8. – с. 295-301

2013

Дідковський С.В. Розробка методологічних та методичних засад досліджень рефлексивних структур соціального діалогу
//

Соціальні діалоги у вимірах когнітивно- конструктивного спілкування. Обґрунтування методологічних та  методичних засад досліджень соціального  діалогу / Науковий звіт №1. Архів ІСПП НАПН України. 2013. - 51с

Дидковский С.В. Проблематизация в структуре социальных диалогов
//

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 34. – с. 51-58

Дидковский С.В Концепция понятия о социальном диалоге
//

Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» / Ел. Рес. -  сайт лабораторії нових інформаційних технологій навчання. -  http://www.newlearning.org.ua/content/tezi-dopovidey-2-yi-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-virtualniy-osvitniy

Дідковський С.В.  Програмна форма організації соціальних діалогів
//

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 32. – с. 66-72.

2012

Дідковський С.В. Когнітивно-рефлексивні принципи спілкування в організації засобів переговорної діяльності та вирішенні конфліктів
//

Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування. Заключний науковий звіт. Архів ІСПП НАПН України. - 39с.

Дідковський С.В. Категоріальна організація спілкування в консультуванні
//

Електронний фаховий журнал Лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. М.Л. Смульсон, Ю.Лотоцкая - Технології розвитку інтелекту, 2012, - Т.1, №3

Дідковський С.В. Поняття про знання в психології когнітивного спілкування
// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2012. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 29. – 2012.- с.143-150
Дідковський С.В. Еволюція поняття про рефлексію в миследіяльності
//

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2012. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 30. – с. 60-71

2011

Дідковський С.В. Принципи розробки навчальної організаційно-діяльнісної гри за темою «Вирішення конфліктних ситуацій засобами когнітивного спілкування»
//

Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування. Науковий звіт №3. Архів ІСПП НАПН України. 2011. - 54с

Дідковський С.В.  Методика організації рефлексивно-когнітивного спілкування у процесі розробки проектів розв’язання конфліктів
// Активізація когнітивних процесів у спілкуванні: Методичний посібник з практики використання когнітивного спілкування в учбовій діяльності / За ред.. В.П. Казміренка. – К: Міленіум, 2011. – с 167-195.
Дідковський С.В. Системна модель трансляції навчального змісту в ОД-грі з підготовки конфліктологів
//

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. – Луганськ: Вид-во Тов «Промдрук», 2011, - т.2. – с. 120-129.

Дідковський С.В. Схема комунікативного акту в рефлексивно-когнітивному консультуванні
//

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. «Психологія соціальної роботи». – Видавець Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. –  2011. – С. 67-73 

Дідковський С.В. Понятійний зміст підготовки рефлексивних управляючих
//

Рефлексивні процеси та управління в економіці. Тези докладів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Херсон, 10 – 12 червня 2011)/ НАН України, Ін-т економіки пром-ті. - Донецьк, 2011. – 24-28.

2010

 Розробка моделі управління процесами когнітивно-рефлексивного спілкування при вирішенні конфліктних та кризових ситуацій
//

Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування. Науковий звіт №3. Архів ІСПП АПН України. 2010. - 66с.

Дідковський С.В. Організація рефлексивно - когнітивного спілкування в процесах вирішення конфліктів
// Актуальні проблеми психології: психологічна теорія і технологія навчання / за ред. С.Д. Максименко, М.Л. Смульсон. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010, - Т.8, вип. 7.- с.52-62.
Дідковський С.В. Системо-миследіяльний підхід в соціально-психологічній практиці
// Тези Першого всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи», що відбувся 18–20 жовтня 2010 року в місті Києві
Дідковський С.В. Стратегії формування успішності суб'єкта діяльності
//

Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Успішність особистості: потенціал  та обмеження», 2010

Дідковський С.В. Управління когнітивним спілкуванням в процесі вирішення екзистенціальних ситуацій
// Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. /За ред. Максименка С.Д. – т.7, вип.23. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка», 2010. – с. 62-66.
Дідковський С.В. Досвід застосування організаційно-діяльнісної гри для розвитку молоді
//

Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – т. 2.  – Острог: Вид-во  Національного університету "Острозька академія", 2010. -  с 139-146.

2009

Дідковський С.В. Розробка методологічних та методичних засад вирішення конфліктних та кризових ситуацій засобами когнітивно-рефлексивних моделей спілкування
//

 Науковий звіт. Архів ІСПП АПН України. 2009. - 57с.

Дидковский С.В. Модель организации общения в экзистенциальном проектировании
// материалы Международной конференции «Психология общения XXI век: 10 лет развития». – М., 2009.
Дідковський С.В. Подвійне розуміння схем в оргпроектуванні
// Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. Максименка С.Д., М.Л. Смульсон. – т.8, вип.6. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – с. 79-85.
Дидковский С.В. Понятие о понимании
// Матеріали 1-ї міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ»
Дидковский С., Хомяк О., Наврузов Ю. SWOT-анализ ума
// Генеральный директор – №4, апрель 2009.- с 57-61

2008

Дидковский С.В. Технология системной организации процесса целеполагания
// Обучение персонала. - №1. – 2008. - с.86-90

2007

Дидковский С.В. Личная эффективность
// Обучение персонала. - №9. – 2007. - с.108-112.
Дідковський С.В. Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування
// Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. Максименка С.Д., М.Л. Смульсон. – т.8, вип.4. – К.: «Міленіум», 2007. – с. 58-64.
Дідковський С.В. Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування
// Тези доповідей науково-практичної конференції "Нові технології навчання": психологічні проблеми" / За ред. Максименка С.Д., М.Л. Смульсон. – т.8, вип.4. – Житомир.: Вид-во ЖДУ ім. I. Франка, 2007. – с. 13.

2006

Дідковський С.В., Красновська Т.К. Використання організаційно-діяльнісної гри для створення сприятливих умов розвитку молоді
//

Матеріали науково-практичного семінару: «Небезпеки психосоціального простору як національна проблема».

Дидковский С.В., Дитюк П.П., Красновская Т.К. Технология организационно-деятельностной экспертизы
// Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. Максименка С.Д. – т.8, вип.2. – К.: «Міленіум», 2006. – с.75-82.

2005

Дидковский С.В. Развитие аксиологического проектирования, как средства выхода из деструктивных культов
//

Профілактика психологічного насильства та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі: Матеріали науково-практичної конференції / гол.ред. М.М. Слюсаревський. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – с. 235 - 242.

Дидковский С.В. Игровая форма подготовки руководителей учебных организационно-деятельностных игр
// Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 20 жовтня 2005 року / За наук. ред. Л.І. Мороз. – К.: КЮІ МВС, 2005. с. 73-76.
Дидковский С.В. Технология формирования осознанного средового поведения в учебной игре
// Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. /За ред. Максименка С.Д. – т.7, вип.5, ч.1 – К.: «Міленіум», 2005. – с.141-148.
Дидковский С.В. Модель акта арт-терапии
// Журнал практикующего психолога (гл. ред. А.Ф. Бондаренко) – К.: КНЛУ. - 2005. - №11. - с.134-142.

2004

Дідковський С.В. (упорядник) Навчально-методичні матеріали до модулю «Навчальні організаційно-діяльністні ігри» програми курсу «Теорія та практика соціально-психологічного тренінгу»
//

К: КНУ ім. Т.Шевченка. - 2004. - 42с.

Дидковский С.В. Опыт конструирования модели средового проектирования
// Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. – т.7, вип.2 – К.: «Міленіум», 2004. – с.35-44.
Дідковський С.В. Ігрова форма навчання рефлексивному проектуванню
// Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4. - К.: КиМУ, 2004. – с. 53-64.

2003

Дідковський С.В. Схема акту трансляції навчального змісту у тренінгу соціальних працівників
// Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 22 листопада 2003 року / За наук. ред. Л.І. Мороз. – К.: КІВС, 2003. с. 47-51
Дідковський С.В. Модель інструментально організованого проблемного соціально-психологічного проектування
// Вісник Київського університету. –Випуск 17-18. – К., 2003. - с.70-73.
Дидковский С.В. Тренинг «Системо-мыследеятельностный поход к регулированию чувственно-эмоциональных состояний в работе дистрибьютора»
// Network news №1 (19), февраль 2003г. – с.14-15

2002

Дидковский С.В. Системо-мыследеятельностный поход к регулированию чувственно-эмоциональных состояний в работе дистрибьютора
// Network news №7 (18), декабрь 2002г. – с.11-12.
Дідковський С.В. Проектування учбових ігор по підготовці консультантів
// Вісник Київського університету. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Випуск 12-13. - Київ, 2002. – с. 141-146.
Дідковський С.В. Понятійний зміст тренінгу освітнього консультування
// Вісник Київського університету. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Випуск 12-13. - Київ, 2002. – с.75-80.

2001

Дідковський С.В. Теоретичні та інструментальні проблеми соціально-психологічного консультування
// Вісник Київського університету. Соціологія. Психологія. Педагогіка”. - Випуск 10, 2001. – с.76-80.
Дідковський С.В. Структура соціально-психологічного консультування
// Вісник Київського університету. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 9 випуск, 2001. – с.32-35.

1999

Дідковський С.В. Системо–миследіяльний підхід до підготовки дістріб’юторів
// Матеріали другої національної конференції «Сітьовий маркетинг на порозі ХХІ ст.», що відбулася 3-4 грудня 1999 р. в м.Києві.

1998

Дидковский С.В. Структура магии
// Интересная газета . Блок «Магия и мистика», 1998г.
Дидковский С.В. Прикладная герменевтика
// Доклад на седьмой международной научной конференции "Язык и культура". Киев. 1998г.

1997

Дидковский С.В. Опыт моделирования стратегии политического лидера
//

Киев, 1997г. Личный архив.

1993

Дидковский С.В. Проблема непонимания в практике консультирования
// Материалы второй международной научной конференции "Язык и культура". Киев. 1993г. 2с.

1991

Дидковский С.В. Подготовка и систематизация материалов по методологии проектирования систем деятельности (Первый этап)
// Архив дизайн-студии "Творческие коллективы". Киев. 1991г. 23с.
Дидковский С.В. Проектный подход к культуре и сохранению историко-культурного наследия
// Научно-методологическое обеспечение сохранения историко-культурного наследия. (Второй этап). Архив КиевНИИТАГ. Киев. 1991г. с.15- 26.

1990

Дидковский С.В. Исследования в сфере сохранения историко-культурного наследия
// Научно-методологическое обеспечение сохранения историко-культурного наследия. (Первый этап). Архив КиевНИИТАГ. Киев. 1990г. с.5-35.
Дидковский С.В., Косенко С.В.  Конкурсный проект формирования городской образовательной единицы (Третья премия)
// Харьков. 1990г. Личный архив. 3с.

1989

Дидковский С.В. Проектирование в сфере комплексной реконструкции
// Республиканский перспективный план комплексной реконструкции районов исторической застройки. (Научный отчет). Архив КиевНИИТАГ. 1989г. с.50-71.
Дидковский С.В. Проектирование в сфере архитектурно-градостроительной деятельности
// Организация архитектурно-градостроительной деятельности. (Заключительный отчет). КиевНИИТАГ. 1989г., с.93-117.

1988

Дидковский С.В. Отчет группы "Перспективы развития строительных материалов"
// Жилище. Анализ ситуации и комплексное решение проблемы в регионе. (Материалы по итогам организационно-деятельностной игры). Ростов-на-Дону.1988г. 95с.