Дідковський С.В.

Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування

Дідковський С.В. (Київ)

 

Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування[1]

 

Анализируется процесс развития концептуальных схем социально-психологического проектирования, разработанных в системотехнической, системо-деятельностной и системо-мыследеятельностной парадигме.

Ключевые слова: социальное, психологическое, проектирование, деятельность, парадигма, системотехническая, системо-деятельностная, системо-мыследеятельностная.

The process of development of the conceptual circuits of social - psychological designing developed in the system-engineering, the activity-system and the thinking- activity-system paradigm is analyzed.

Key words: social, psychological, designing, activity, paradigm, system-engineering, activity-system, thinking- activity-system.

 

В зв’язку  вирішенням завдання реформування  системи сучасної освіти, з кожним роком все більше уваги починає приділятися трансляції знань про управління, проектування, програмування та планування діяльності.

Якщо на початку ХХ століття в системі вищої освіти в першу чергу надаються знання про проектування побутових речей та інженерних споруд, то з середини 60 років студентів починають  навчати основам організаційного, а трохи пізніше  і соціального проектування. Наприкінці  80-х років акцент в змісті навчання зміщується на соціально-психологічне проектування.

Одночасно з цим у навчальних закладах США, Великої Британії, Ізраїлю, Фінляндії, Німеччини, Італії, та Нідерландів поступово набуває поширення така форма навчання проектуванню, як метод проектів.

Метою методу проектів є розвиток індивідуального досвіду учня з розробки та реалізації проектів вирішення соціально-психологічних проблем.

Головним засобом навчання, організованого в методі виступає теоретична концепція соціально-психологічного проектування.

Результати навчання залежать від змісту концепції, та форми її трансляції.

Проблема полягає в тому, що за останній час  було розроблено кілька теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування. І сьогодні в освітньому просторі одночасно існує і використовується в навчальному процесі кілька  протилежних концептуальних схем, кожна з яких претендує на універсальність та істинність.

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоби викласти результати дослідження розвитку основних теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування..

Реконструкція процесу розвитку теоретичних концепцій соціально – психологічного проектування буде проводитись на доступному нам матеріалі публікацій по теорії та методології проектування.

 

Загальна концепція соціально-психологічне проектування.

Структура проектування включає до себе об'єкт та діяльність проектування. В залежності від об’єкту визначається тип проектування: машинобудівне, архітектурне, організаційне, фінансове, соціальне і таке інше.

У якості об'єкту соціально-психологічного проектування виступає  соціально-психологічна  діяльність. Особливість соціально-психологічної діяльності полягає в тому, що вона є проектною по суті своєї. Специфіка об’єкта відображається в структурі проектної діяльності та її елементах: ситуації запиту на проектування, проблемі, меті, засобі, та результатах роботи [1].

Ситуація запиту на проектування виникає внаслідок втрати об'єктом ідеальності та входу в проблемний стан. 

Суть проблеми, яку вирішує проектування полягає в втраті об’єктом проектної функції.

Мета проектування полягає у відновленні  проектної функції в структурі об'єкту.

Результат  соціально-психологічного проектування полягає у відновленні проектної функції та ідеального стану соціально-психологічної  діяльності.

Засобом організації та управління процесом розробки та реалізації проекту реконструкції проектної функції виступає схема нормативної організації соціально-психологічної  діяльності.

 

Мета: відновлення проектної функції та ідеального стану

 

Проблема: втрата проектної функції

 

 

Запит на проектування: проблемний стан соціально-психологічної діяльності.

 

Засіб: концептуальна схема соціально-психологічної діяльності

 

Результат 1: реконструйована  проектна функція 

 

Результат 2: відновлено  ідеальний стан  соціально-психологічної діяльності в цілому

З

П

З

Р

М

Пр

 

 

 

 

 

 


Рис.1 Загальна схема соціально-психологічного проектування

 

Ця схема використовується  проектувальником у функціях:

1.     схеми об’єкту проектування;

2.     схеми організації проектування.

Специфіка схеми соціально-психологічної діяльності полягає в тому, що вона може приймати участь у проектуванні у двох формах: імпліцитній та експліцитній.

В імпліцитній формі схема є елементом особистісного досвіду проектувальника. В експліцитній вона отримує об'єктивний характер існування і використовується як  для організації проектування, так і для підготовки проектувальників.

Механізм  розвитку експліцитних схем соціально-психологічної діяльності полягає в рефлексії проектувальником процесу та результатів своєї роботи. За останні роки процес розвитку схем пройшов три етапи, в результаті чого  з’явились системотехнічна, системо-діяльністна та системо-миследіяльністна концепції соціально-психологічної діяльності [2].

 

Системотехнічна концепція проектування соціально-психологічної діяльності будується на базі фундаментальних схем кібернетики. Процес проектування в системотехнічній парадигмі  аналізується як потокова система, у якій розрізнені «потік, що є субстратом перетворення, і перетворювач, через який цей потік протікає». Потокова система обмежена  полюсами «входу»і «виходу». За допомогою зворотнього зв'язку у системи здійснюється регулювання процесом перетворення субстрату, що тече крізь систему.

Найбільш відома соціально-психологічна інтерпретація системотехнічної схеми  виконана Дж.Міллером, Е.Галантером та К.Прібрамом [3]. Вона зафіксована в схемі, що позначається абревіатурою Т.О.Т.Е. «Перевірка – Операція – Перевірка – Вихід». (рис. 2)

Тест

Операція

Т

О

Т

О

4. Розробка,

реалізація проекту нової дії 

та тестування неузгодженості цілі та результату

 

3. Фіксація неузгодженості цілі та результату

 

2. Тестування

 

1. Цільова дія

 

5. Розробка,

та реалізація проекту нової дії 

 

 

6. Тестування

 

7. Фіксація узгодженості цілі та результату

 

8. Вихід з діяльності

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 2. Схема соціально-психологічного проектування в системотехнічній парадигмі.

 

Відповідно до цієї схеми проектувальник повинен:  

1.                розробити проект цільової дії;

2.                реалізувати проект в дії;

3.                протестувати, чи досягнуті результати;

4.                якщо ні, то розробити вимоги на розробку альтернативних варіантів проектів;

5.                розробити та реалізувати альтернативні варіанти проектів соціальних дій;

6.                провести повторне тестування;

7.                якщо після реалізації нового проекту дії, результати тестування відповідають критеріям перевірки, то вийти з процесу;

8.                якщо мети знову не вдається досягнути,  визначити умови завершення діяльності і вийти з неї.

Згідно з системотехнічною  концепцією,  зміст проектування полягає в реорганізації стратегії соціальних дій.    А проектувальник виступає у якості соціотехніка,  фахівця з оптимізації соціальних дій.

Системотехнічній схема проектування має істотний недолік - вона не дозволяє зрозуміти, на підставі чого відбувається процедура цілепокладання. Адже для того, щоб визначити те, що діяч чогось не має, і розробити вимоги на розробку та реалізацію проекту дії, завдяки якої він може це отримати, він повинен мати деякий протопроект чи прототип.

 

Системо-діяльністна концепція проектування соціально-психологічної діяльності  будується на базі схеми відновлення діяльності, яка розроблялась в роботах  Г.П. Щедровицького, О.І. Генісаретського, Б.В. Сазонова, В.Я. Дубровського, В.В Лефевра, В.М. Розіна та А.Г. Раппапорта.  Ця схема відображає структуру проектування, як таку, що складається з трьох шарів: 1) ситуацій соціальної взаємодії; 2) розробки та реалізації проектів ситуативних дій; 3) трансляції прототипів взаємодії. (рис. 3)

Відповідно до цієї схеми протопроектування виконує функції організації соціальної діяльності в цілому і містить у собі:

1.      соціальну взаємодію; 

2.     схематизацію досвіду соціальних взаємодій та формування схеми, що відбиває його функціональну структуру;

3.      покладання отриманої схеми в простір персональної пам'яті у якості прототипу;

4.      трансляцію прототипу в персональній пам'яті проектувальника у часі;

5.      актуалізацію прототипу в новій ситуації соціальної взаємодії;

6.      використання актуалізованого прототипу для аналізу ситуації та розробки проекту ситуативної дії;

7.        перевірку розробленого проекту в дії;

8.        оцінку результатів дії.

 

4. Трансляція прототипу

3. Розробка  прототипу шляхом схематизації  та нормування досвіду проектування соціальної діяльності.

 

2. Розробка та реалізація проектів ситуативних дій

 

1. Соціальна взаємодія

 

5. Актуалізація прототипу

6. Використання прототипу у якості засобу  аналізу ситуації та розробки проектів ситуативних дій

 

7. Розробка проектів ситуативних дій та програм їх реалізації

 

8. Реалізація проектів в соціальній взаємодії

 

N

N

 

 


                                                    

 

 

 

Рис. 3. Схема соціально-психологічного проектування в системо-діяльністній парадигмі.

 

Згідно з системо-діяльністною   концепцією,  зміст проектування полягає в формуванні та реконструкції нормативних прототипів.    А проектувальник виступає у якості  культуротехніка.

Сформоване уявлення про прототипи та проектування за прототипами залишало відкритим питання про те, як само протікає процес проектування в тому випадку, коли сама соціальна структура починає дрейфувати і змінюватись.

Дослідники писали про те, що в цьому випадку об’єктом проектування повинні ставати самі прототипи. Але вирішити проблему опису технології розробки та реалізації проектів реконструкції прототипів в системо-діяльній   концепції не змогли [4].

 

Системо-миследіяльністна концепція проектування соціально-психологічної діяльності  будується на базі схеми миследіяльності і  розроблялась в роботах  Г.П. Щедровицького, С.В. Попова, А.П. Зінченко та Ю.М. Громико [5].  Ця схема відображає структуру проектування, як таку, що складається з трьох шарів: 1) ситуацій миследіяльністі; 2) мисле-комунікації, та  4) чистого мислення. (рис. 3)

 

4.Аналіз та проблематизація форми онтологічної схеми

3.Схематизація  змісту ситуації

 

2.Обговорення діяльної суті ситуації, що склалася

 

1.Рефлексія втрати функціонального стану управлінця ситуацією взаємодії

 

 

5.Розробка та реалізація проекту розвитку організаційно-діяльної схеми

6.Розробка проекту управління соціальною взаємодією

 

7.Розуміння того, що ситуація вирішена

 

8.Відновлення функціонального стану управлінця ситуацією взаємодії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 4. Схема соціально-психологічного проектування в системо-миследіяльністній парадигмі.

 

Відповідно до цієї схеми проектування виконує функції реконструкції прототипів, та містить у собі наступні операції та процедури:

1.                рефлексію втрати функціонального стану управлінця ситуацією взаємодії;

2.                обговорення діяльної суті ситуації, що склалася;

3.                схематизацію  змісту ситуації;

4.                аналіз та проблематизацію форми схеми;

5.                розробку та реалізацію проекту розвитку форми схеми;

6.                розробку проекту управління соціальною взаємодією;

7.                розуміння того, що ситуація вирішена;

8.                відновлення функціонального стану управлінця ситуацією взаємодії.

      Згідно з системо-діяльністною   концепцією,  зміст проектування полягає в реконструкції та розвитку схем мислення.    А проектувальник виступає у якості  схемотехніка.

Обмеження концептуальної схеми полягають у відсутня процедур  рефлексії того феноменального змісту прототипів, що схематизується в процесі проектування [6].

 

Висновки

·                                   Теоретична концепція соціально-психологічного проектування –  це штучний конструкт, що виконує функції схеми об’єкту проектування та схеми організації та управління проектною діяльністю.

·                                   Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування полягає в розвитку конструкцій  їх схем.

·                                   Механізм  розвитку схем -  в рефлексії та проблематизації  відповідності їх форм діяльному змісту проектування.

·                                   За час теоретико-методологічних досліджень проектування були розроблені три концептуальні схеми проектування.

·                                   Системотехнічна концепція зводить зміст проектування до оптимізації дій.

·                                   Системо-діяльністна концепція вбачає зміст проектування у реконструкції  норм культури, що виконують  функції прототипів, або протопроектів.

·                                   Системо-миследіяльністна концепція полягає в розвитку форм схем проектного мислення.

·                                   Перспективи досліджень розвитку концепцій проектування  полягають в конкретизації та уточненні психотехнічного змісту схеми системної-організації проектної миследіяльності.

 

Література

1.                Генисаретский.  О.И. Деятельность проектирования // Теоретические и методологические исследования в дизайне  - Труды ВНИИТЭ . - Часть 1. – М.,1990. -  с. 114 – 132.

2.                Розин В.М. Методология проектирования в России // Этюды по социальной инженерии: от утопии к организации. - М.: Эдиториал УРСС, 2002.- с.32-45.

3.                Дж.Миллер, Е.Галантер, К.Прибрам. Программы и структура поведения. - Москва, 2000. - 228с.

4.                Раппопорт А.Г. Проектирование без прототипов // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975. // www.circlr.ru

5.                Щедровицкий Г.П. Схема системной организации мыслительной деятельности - системно-структурное строение, смысл и содержание // Избранные труды. - М.: Шк. Культ. Полит. - 1996. - с.281-298.

6.                Дідковський С.В. Модель інструментально організованого проблемного соціально-психологічного проектування // Вісник Київського університету. - Випуск 17-18. - К., 2003. - с.70-73.[1] Дідковський С.В. Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. Максименка С.Д., М.Л. Смульсон. – т.8, вип.4. – К.: «Міленіум», 2007. – с. 58-64

 

// Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. Максименка С.Д., М.Л. Смульсон. – т.8, вип.4. – К.: «Міленіум», 2007. – с. 58-64.